Program is on, make us successful with your Support and Efforts

Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa tây bắc Thái Bình Dương, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới. Đây là nơi chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai như lũ, bão, gió, lốc, lũ quét, sạt lở đất, gió lốc...Thiên tai đã gây ra những tác động nghiêm trọng đến các ngành kinh tế, làm gia tăng nghèo đói, tác động tiêu cực đến các hộ gia đình nói riêng và cộng đồng nói chung, gây suy thoái môi trường và các vấ đề sức khoẻ nghiêm trọng. Cùng với đối tác và các bên liên quan, CORMIS đã và đang cố gắng hỗ trợ cơ sở vật chất và đặc biệt là kỹ thuật cho chính quyền địa phương, Ban chỉ huy PCTT-TKCN, nhóm Hỗ trợ kỹ thuật ở các khu vực hay bị ảnh hưởng thiên tai chuẩn bị để chủ động ứng phó với thiên tai với mục tiêu giảm thiểu tối đa các thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra. Đồng thời, giúp các địa phương có thể phục hồi nhanh hơn sau thiên tai. Qua việc hỗ trợ của mình, chúng tôi luôn cố gắng thúc đẩy sự tham gia, đóng góp có hiệu quả của các tất cả các bên liên quan và cộng đồng, bao gồm nhóm yếu thế, phụ nữ tham gia vào việc PCTT, đặc biệt là giai đoạn trước khi thiên tai xảy ra. Những hỗ trợ của chúng tôi bao gồm: (1) Tập huấn, nâng cao năng lực về lập kế hoạch PCTT, Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho Ban chỉ huy PCTT, nhóm HTKT, đội xung kích ở các cấp; (2) Hỗ trợ biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật/đào tạo về PCTT, QLRRTT DVCĐ có hoà nhập các nhóm yếu thế, (3) Xây dựng các tài liệu tóm tắt chính sách nhằm hỗ trợ thực hiện các hoạt động vận động chính sách đối với những người ra quyết định (4), Hỗ trợ đánh giá cách thực hiện và cải thiện chất lượng thực hiện các hoạt động PCTT của các bên liên quan ở các cấp, (5) Hướng dẫn cách lồng ghép vấn đề hoà nhập hoà nhập vào các dự án thực hiện ở cộng đồng, (6) Hỗ trợ thực hiện các vấn đề kỹ thuật khác liên quan đến giảm thiểu rủi ro thiên tai, ví dụ hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai có ứng dụng QGIS, (7) Hỗ trợ xây dựng kế hoạch chiến lược và vận động chính sách ở cấp quốc gia


  • Date: 01/07/2021 09:35 PM - 30/12/2021 10:31 PM
  • Location: Vietnam (Map)

Description

For our program to reach more disadvantaged people, people who need external assistance, we need support of each individual, community, corporate business and world wide organizations. Your support is important to help improve the quality of their life, enable them to be more resilient

SUPPORT US